Κατά την τελευταία πενταετία, η μέση ανεργία της ΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν 28% υψηλότερη από εκείνη του 1ου τριμήνου.