Το δίκτυο PES

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης ιδρύθηκε το Μάιο του 2014 μετά από μια σύσκεψη Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΔΥΑ στην Ευρώπη.

Μέλη μας είναι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) και των 27 κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και η Νορβηγία και η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συνεργασία PES σε ευρωπαϊκό επίπεδο πριν από την έκδοση της απόφασης χρονολογείται από την 1997, όταν η Επιτροπή συγκρότησε μια άτυπη συμβουλευτική ομάδα Αρχηγών της ΕΣΚ (HoPES) για την προώθηση της συνεργασίας, της ανταλλαγής και της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των οργανώσεων μελών της και την παροχή ειδικών πληροφοριών σχετικά με τις πρωτοβουλίες πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης.

Το Δίκτυο ΔΥΑ μπορεί να ακουστεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, την Επιτροπή και άλλα όργανα της ΕΕ και να εισαγάγει επίσημα την εμπειρογνωμοσύνη του στον τομέα της αγοράς εργασίας.

Όραμα

Το όραμα για το Δίκτυο θα αποτελέσει το όχημα για ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα των ΣΕΑ που θα τους επιτρέψει να διαδραματίσουν τον ρόλο τους ως αγωγούς της αγοράς εργασίας, συμβάλλοντας στις ευρωπαϊκές στρατηγικές για την απασχόληση, βελτιώνοντας τη λειτουργία και την ολοκλήρωση της αγοράς εργασίας και δημιουργώντας καλύτερες αγορές εργασίας.

Αποστολή

Ο βασικός σκοπός του Δικτύου ΔΥΑ είναι να προωθήσει τον εκσυγχρονισμό των ΔΥΑ, ενθαρρύνοντας τη βέλτιστη χρήση της εξελισσόμενης τεχνολογίας και των ενισχυμένων πηγών δεδομένων, βοηθώντας τους στην προσαρμογή του ρόλου και της λειτουργίας τους συμβάλλοντας στην εφαρμογή των πολιτικών και στρατηγικών της ΕΕ για την απασχόληση. Αυτό θα επιτευχθεί με τη συνέχιση της ενίσχυσης και ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ των ΔΥΑ, με τον εξής τρόπο:

  • Αύξηση της ικανότητάς τους να ενισχύσουν τη λειτουργία της αγοράς εργασίας
  • Ενίσχυση της ζήτησης εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της ενθάρρυνσης της εθελοντικής κινητικότητας
  • Χρησιμοποιώντας πληροφορίες για την αγορά εργασίας για την πρόβλεψη των αιτημάτων
  • Προετοιμασία του εργατικού δυναμικού για ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων

Για την επίτευξη των στόχων μας, θέλουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα όλων των εθνικών ΔΥΑ, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες:

  • Μαθαζόμαστε ο ένας από τον άλλο αναλύοντας και συγκρίνοντας τις επιδόσεις όλων των ΔΥΑ
  • Ανταλλάσσουμε τις πληροφορίες και τις ιδέες μας, ειδικά τις βέλτιστες πρακτικές μας. Πρόκειται, για παράδειγμα, για προγράμματα όπου οι εργοδότες έρχονται σε επαφή με τους αναζητούντες εργασία με επιτυχία. Φυσικά, χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα για τα έργα μας.
  • Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Ένα παράδειγμα είναι η Εγγύηση Νέων. Σε αυτό το πρόγραμμα, καταπολεμούμε την ανεργία των νέων. Όλοι οι νέοι που αναζητούν εργασία πρέπει να προσφέρουν μια κατάλληλη δουλειά ή μια εκπαιδευτική ευκαιρία.

Σας συνιστούμε Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, εδώ μπορείτε να βρείτε για παράδειγμα μας Κέντρο Γνώσης ή μια σειρά κοινών Οι πρακτικές του ΣΕΑ. Μπορούν να διερευνηθούν τα πακέτα εργαλείων του ασκούμενου, οι αναλυτικές εργασίες, οι αναφορές και οι εμπνευσμένες πρακτικές, καθώς και άλλα μαθησιακά αποτελέσματα από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης σε όλη την Ευρώπη. Η ιστοσελίδα μας και οι σχετικοί ιστότοποι παρέχουν πληροφορίες για επαγγελματίες, ερευνητές, ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ κοινό. Αυτή η δραστηριότητα έλαβε οικονομική υποστήριξη από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία «EaSI» (2014-2020). Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε: http://ec.europa.eu/social/easi