Sieť PES

Európska sieť verejných služieb zamestnanosti bola založená v máji 2014 po a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady na posilnenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti v Európe.

Našimi členmi sú verejné služby zamestnanosti (PES) všetkých 27 členských štátov EÚ, ako aj Nórsko a Island a Lichtenštajnsko a Európska komisia.

Spolupráca PES na európskej úrovni pred prijatím rozhodnutia sa datuje do 1997, keď Komisia zriadila neformálnu poradnú skupinu vedúcich PES (HoPES) na podporu spolupráce, výmeny a vzájomného učenia sa medzi jej členskými organizáciami a na získanie odbornej spätnej väzby o politických iniciatívach v oblasť zamestnanosti.

Sieť verejných služieb zamestnanosti môže byť oficiálne vypočutá Európskym parlamentom a Radou, Komisiou a ostatnými orgánmi EÚ a oficiálne zapojiť svoje odborné znalosti v oblasti trhu práce.

Videnie

Vízia siete má byť prostriedkom na posilnenú európsku spoluprácu PES, ktorá im umožňuje plniť úlohu vodcov trhu práce, prispievať k európskym stratégiám zamestnanosti, zlepšovať fungovanie a integráciu trhu práce a vytvárať lepšie vyvážené trhy práce.

Misia

Hlavným účelom siete PES je podpora modernizácie VSZ, podpora optimálneho využívania vyvíjajúcich sa technológií a vylepšených zdrojov údajov, pomoc pri prispôsobovaní ich úloh a funkcií prispievajúcich k vykonávaniu politík a stratégií EÚ v oblasti zamestnanosti. Dosiahne to prostredníctvom neustáleho posilňovania a povzbudzovania spolupráce medzi PES, a tým:

  • Zvyšovanie ich schopnosti zlepšovať fungovanie trhu práce
  • Zvyšovanie dopytu po pracovnej sile, a to aj prostredníctvom podpory dobrovoľnej mobility
  • Využívanie informácií o trhu práce na predvídanie požiadaviek
  • Príprava pracovnej sily na aktívnu účasť na trhu práce a rozvoj zručností

Na dosiahnutie našich cieľov chceme zvýšiť efektívnosť všetkých národných služieb zamestnanosti, aby mohli poskytovať kvalitné služby:

  • Učíme sa jeden od druhého analyzovaním a porovnaním výkonov všetkých PES
  • Vymieňame si informácie a nápady, najmä naše osvedčené postupy. Ide napríklad o programy, v ktorých sa zamestnávatelia úspešne dostávajú do kontaktu s uchádzačmi o zamestnanie. Výsledky samozrejme využívame pre naše projekty.
  • Realizujeme iniciatívy. Jedným z príkladov je záruka pre mladých ľudí. V tomto projekte bojujeme proti nezamestnanosti mladých ľudí. Všetci mladí ľudia, ktorí si hľadajú prácu, by mali dostať ponuku na vhodné zamestnanie alebo na vzdelanie.

Odporúčame Internetová stránka Komisie EÚ o verejných službách zamestnanosti tu nájdete napríklad naše Znalostné centrum alebo rad zdieľaných položiek Postupy PES. Je možné preskúmať súbory nástrojov, analytické práce, správy a inšpiratívne postupy, ako aj ďalšie študijné výsledky z verejných služieb zamestnanosti v celej Európe. Naša webová stránka a súvisiace stránky poskytujú informácie odborníkom, výskumníkom, zainteresovaným stranám a širokej verejnosti. Táto aktivita získala finančnú podporu z programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálne inovácie „EaSI“ (2014 - 2020). Ďalšie informácie získate na adrese: http://ec.europa.eu/social/easi