Sieć PES

Europejska sieć publicznych służb zatrudnienia została utworzona w maju 2014 po Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w celu zacieśnienia współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia w Europie.

Naszymi członkami są publiczne służby zatrudnienia (PES) wszystkich 27 państw członkowskich UE, a także Norwegii, Islandii i Liechtensteinu oraz Komisji Europejskiej.

Współpraca PES na poziomie europejskim przed wydaniem decyzji sięga 1997, kiedy Komisja powołała nieformalną grupę doradczą szefów publicznych służb zatrudnienia (HoPES) w celu promowania współpracy, wymiany i wzajemnego uczenia się między jej organizacjami członkowskimi oraz w celu uzyskania specjalistycznych informacji zwrotnych na temat inicjatyw politycznych w pole zatrudnienia.

Sieć PES może zostać oficjalnie wysłuchana przez Parlament Europejski i Radę, Komisję i inne organy UE oraz oficjalnie wnieść swoją wiedzę specjalistyczną w dziedzinie rynku pracy.

Wizja

Wizja sieci ma być nośnikiem wzmocnionej europejskiej współpracy publicznych służb zatrudnienia, umożliwiając im pełnienie roli kierowników rynku pracy, przyczyniając się do europejskich strategii zatrudnienia, poprawiając funkcjonowanie i integrację rynku pracy oraz tworząc lepiej zrównoważone rynki pracy.

Misja

Głównym celem sieci publicznych służb zatrudnienia jest promowanie modernizacji publicznych służb zatrudnienia, zachęcanie do optymalnego wykorzystania rozwijającej się technologii i ulepszonych źródeł danych, pomoc w dostosowaniu ich roli i funkcji przyczyniających się do wdrażania polityk i strategii UE w zakresie zatrudnienia. Osiągnie to poprzez dalsze wzmacnianie i zachęcanie do współpracy między publicznych służb zatrudnienia, a tym samym:

  • Zwiększenie ich zdolności do poprawy funkcjonowania rynku pracy
  • Zwiększenie popytu na pracę, w tym poprzez zachęcanie do dobrowolnej mobilności
  • Wykorzystywanie informacji o rynku pracy do przewidywania zapotrzebowań
  • Przygotowanie siły roboczej do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy i rozwoju umiejętności

Aby osiągnąć nasze cele, chcemy zwiększyć efektywność wszystkich krajowych publicznych służb zatrudnienia, aby mogły one oferować usługi jakościowe:

  • Uczymy się od siebie, analizując i porównując wyniki wszystkich publicznych służb zatrudnienia
  • Wymieniamy się informacjami i pomysłami, zwłaszcza naszymi najlepszymi praktykami. Są to na przykład programy, w których pracodawcy są z powodzeniem kontaktowani z osobami poszukującymi pracy. Oczywiście wykorzystujemy wyniki do naszych projektów.
  • Realizujemy inicjatywy. Jednym z przykładów jest gwarancja dla młodzieży. W tym projekcie walczymy z bezrobociem młodzieży. Wszyscy młodzi ludzie poszukujący pracy powinni otrzymać ofertę odpowiedniej pracy lub oferty edukacyjnej.

Polecamy Strona internetowa Komisji Europejskiej w publicznych służbach zatrudnienia można znaleźć na przykład nasze Centrum Wiedzy lub zakres udostępnionych Praktyki PES. Można zbadać zestawy narzędzi dla praktyków, dokumenty analityczne, raporty i inspirujące praktyki, a także inne efekty uczenia się z publicznych służb zatrudnienia w całej Europie. Nasza strona internetowa i powiązane witryny zawierają informacje dla praktyków, badaczy, zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa. Działanie to otrzymało wsparcie finansowe z Programu Unii Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych „EaSI” (2014-2020). Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://ec.europa.eu/social/easi