PES-i võrk

Riiklike tööturuasutuste Euroopa võrgustik loodi mais 2014 pärast a otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu nimel, et tugevdada PES-i koostööd Euroopas.

Meie liikmed on kõigi 27 ELi liikmesriigi, samuti Norra, Islandi ja Liechtensteini riiklikud tööturuasutused ning Euroopa Komisjon.

Euroopa tasandi PES-i koostöö enne otsust sai alguse 1997-is, kui komisjon moodustas PES-i juhtide mitteametliku nõuanderühma (HoPES), et edendada koostööd, vahetust ja vastastikust õppimist oma liikmesorganisatsioonide vahel ning saada erialast tagasisidet poliitiliste algatuste kohta tööhõive valdkond.

PES-võrgustikku saavad ametlikult kuulata Euroopa Parlament ja nõukogu, komisjon ja muud EL-i asutused ning ametlikult kasutada oma teadmisi tööturu valdkonnas.

Nägemus

Võrgustiku visioon peab olema tõhustatud Euroopa PES-koostöö vahend, mis võimaldab neil täita oma rolli tööturu juhtidena, panustades Euroopa tööhõivestrateegiatesse, parandades tööturu funktsiooni ja integratsiooni ning luues paremini tasakaalustatud tööturge.

missioon

PES-võrgustiku põhieesmärk on edendada PES-i ajakohastamist, julgustades areneva tehnoloogia ja täiustatud andmeallikate optimaalset kasutamist, aidates neil kohandada oma rolli ja funktsiooni, aidates kaasa ELi tööhõivepoliitika ja -strateegiate rakendamisele. Ta saavutab selle avaliku tööhõiveametite vahelise koostöö tugevdamise ja julgustamise jätkamisega, tehes järgmist:

  • Nende suutlikkuse suurendamine tööturu toimimise parandamiseks
  • Tööjõunõudluse suurendamine, sealhulgas vabatahtliku liikuvuse soodustamise kaudu
  • Tööturu teabe kasutamine nõudmiste prognoosimisel
  • Tööjõu ettevalmistamine aktiivseks osalemiseks tööturul ja oskuste arendamiseks

Oma eesmärkide saavutamiseks tahame suurendada kõigi riiklike tööhõiveametite tõhusust, et nad saaksid pakkuda kvalitatiivseid teenuseid:

  • Õpime üksteiselt, analüüsides ja võrreldes kõigi PES-i esinemisi
  • Vahetame oma teavet ja ideid, eriti parimaid tavasid. Need on näiteks programmid, kus tööandjatega võetakse edukalt ühendust tööotsijatega. Muidugi kasutame tulemusi oma projektide jaoks.
  • Rakendame algatusi. Üks näide on noortegarantii. Selles projektis võitleme noorte töötuse vastu. Kõik tööotsivad noored peaksid saama pakkumise sobivaks töökohaks või haridusvõimaluseks.

Soovitame EL Komisjoni veebisait riiklike tööhõiveteenuste lehel leiate siit näiteks meie Teadmiste keskus või hulk jagatud PES-i tavad. Uurida saab praktikute tööriistakomplekte, analüütilisi töid, aruandeid ja inspireerivaid tavasid ning muid riiklike tööturuasutuste õpitulemusi kogu Euroopas. Meie veebileht ja sellega seotud saidid pakuvad teavet praktikutele, teadlastele, sidusrühmadele ja üldsusele. See tegevus on saanud rahalist toetust Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmist „EaSI“ (2014–2020). Lisateabe saamiseks pöörduge palun: http://ec.europa.eu/social/easi