Η αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου στην αγορά εργασίας αποτελεί προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Μια πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση του Δικτύου PES διερευνά την τρέχουσα θέση όσον αφορά το φύλο ...