Мрежата на ПЕС

Европейската мрежа на публичните служби по заетостта беше създадена през май 2014 след а Решение на Европейския парламент и Съвета за засилване на сътрудничеството между PES в Европа.

Нашите членове са Обществените служби по заетостта (PES) на всички 27 държави-членки на ЕС, както и Норвегия и Исландия и Лихтенщайн и Европейската комисия.

Сътрудничеството на ПЕС на европейско равнище преди решението датира от 1997, когато Комисията създаде неформална консултативна група на ръководителите на ПЕС (HoPES) за насърчаване на сътрудничеството, обмена и взаимното обучение между организациите-членки и за получаване на отзиви от специалисти относно политическите инициативи в областта на заетостта.

Мрежата на ПЕС може да бъде официално изслушана от Европейския парламент и Съвета, Комисията и други органи на ЕС и да представи официално своя опит в областта на пазара на труда.

Визия

Визията на мрежата е да бъде средство за засилено европейско сътрудничество на ПЕС, което ще им позволи да изпълняват ролята си на проводници на пазара на труда, допринасяйки за европейските стратегии за заетост, подобрявайки функцията и интеграцията на пазара на труда и създавайки по-добре балансирани пазари на труда.

Мисия

Основната цел на мрежата на ПЕС е да насърчава модернизацията на ПЕС, насърчавайки оптималното използване на развиващите се технологии и подобрените източници на данни, като им помага да адаптират своята роля и функция, допринасяща за прилагането на политиките и стратегиите на ЕС за заетост. Тя ще постигне това чрез продължаване на укрепването и насърчаването на сътрудничество между PES, като по този начин:

  • Увеличаване на техния капацитет за подобряване на функционирането на пазара на труда
  • Засилване на търсенето на работна ръка, включително чрез насърчаване на доброволната мобилност
  • Използване на информация за пазара на труда за предвиждане на нуждите
  • Подготовка на работната сила за активно участие на пазара на труда и развитие на уменията

За постигане на нашите цели искаме да повишим ефективността на всички национални PES, така че те да могат да предлагат качествени услуги:

  • Ние се учим един от друг, като анализираме и сравняваме представянията на всички ПЕС
  • Ние обменяме нашата информация и идеи, особено нашите най-добри практики. Това са например програми, при които работодателите се свързват успешно с търсещите работа. Разбира се, ние използваме резултатите за нашите проекти.
  • Ние осъществяваме инициативи. Един пример е гаранцията за младежта. В този проект се борим срещу младежката безработица. Всички млади хора, търсещи работа, трябва да получат оферта за подходяща работа или възможност за образование.

Препоръчваме ви Уебсайт на Европейската комисия относно публичните служби по заетостта, тук можете да намерите например нашата Знания център или набор от споделени PES практики. Могат да бъдат проучени наръчници за практикуващи, аналитични документи, доклади и вдъхновяващи практики, както и други учебни резултати от публичните служби по заетостта в цяла Европа. Нашата уеб страница и свързаните с нея сайтове предоставят информация за практикуващи, изследователи, заинтересовани страни и широката общественост. Тази дейност е получила финансова подкрепа от Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации „EaSI“ (2014-2020). За допълнителна информация, моля, консултирайте се с: http://ec.europa.eu/social/easi